Mike in Manila - wordpower

words and phrases to understand where you are...

Thursday, April 20, 2006

basic survival words

(English = Tagalog)
Yes = Oo
No = Hindi
Thank you = Salamat
Thank you very much = Maraming salamat
You're welcome = Walang anuman
Please = Pakisuyo
Excuse me = Patawad po
Hello = Kumusta
Goodbye = Paalam
So long = Sa muling pagkikita, Sige
Good morning = Magandang umaga
Good afternoon = Magandang tanghali, Magandang hapon
Good evening = Magandang gabi
Good night = Magandang gabi

I do not understand = Hindi ko maitindihan
How do you say this in [English]? = Paano mo ito sabihin sa [tagalog]?
Do you speak ... = Marunong ba kayong magsalita ng ...
I = Ako
We = Tayo, Kami
You (singular, familiar) = Ikaw
You (singular, formal) = Kayo po
You (plural) = Kayo
They = Sila
What is your name? = Ano ang pangalan mo?
Nice to meet you. = Ikinagagalak kong makilala kayo.
How are you? = Kumusta ka?
Good = Mabuti
Bad = Masama
So so = Okey lang
Wife = Asawa, Asawang babae
Husband = Asawa, Asawang lalaki
Daughter = Anak na babae
Son = Anak na lalaki
Mother = Nanay, Ina
Father = Tatay, Ama
Friend = Kaibigan

Where is the bathroom? Where is the toilet? = Nasaan ang kasilyas/Banyo ?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home